SHUTDOWN

(shutdown)


用法: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "co

mment"] [-d up:xx:yy]

 

        没有参数                显示此消息( ? 相同)

        -i                      显示 GUI 界面,必须是第一个选项

        -l                      注销(不能与选项 -m 一起使用)

        -s                      关闭此计算机

        -r                      关闭并重启动此计算机

        -a                      放弃系统关机

        -m \\computername       远程计算机关机/重启动/放弃

        -t xx                   设置关闭的超时为 xx

        -c "comment"            关闭注释(最大 127 字符)

        -f                      强制运行的应用程序关闭而没有警告

        -d [u][p]:xx:yy         关闭原因代码

                                u 是用户代码

                                p 是一个计划的关闭代码

                                xx 是一个主要原因代码(小于 256 的正整数)

                                yy 是一个次要原因代码(小于 65536 的正整数)

 


Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "c

omment"] [-d up:xx:yy]

 

        No args             &nb$L酞尩E$L酞尩遬lay this message (same as -?)

        -i                      Display GUI interface, must be the first option

        -l                      Log off (cannot be used with -m option)

        -s                      Shutdown the computer

        -r                      Shutdown and restart the computer

        -a                      Abort a system shutdown

        -m \\computername       Remote computer to shutdown/restart/abort

        -t xx                   Set timeout for shutdown to xx seconds

        -c "comment"            Shutdown comment (maximum of 127 characters)

        -f                      Forces running applications to close without war

ning

        -d [u][p]:xx:yy         The reason code for the shutdown

u is the user code

p is a planned shutdown code

                                xx is the major reason code (positive integer less than 256)

                                yy is the minor reason code (positive integer less than 65536)