...setgid  
 
 
 

setgid(设置真实的组识别码)
相关函数 getgid,setregid,getegid,setegid
表头文件 #include<unistd.h>
定义函数 int setgid(gid_t gid);
函数说明 setgid()用来将目前进程的真实组识别码(real gid)设成参数gid值。如果是以超级用户身份执行此调用,则real、effective与savedgid都会设成参数gid。
返回值 设置成功则返回0,失败则返回-1,错误代码存于errno中。
错误代码 EPERM 并非以超级用户身份调用,而且参数gid 并非进程的effective gid或saved gid值之一。

 
 

                                Linhan 2005 ShenZhen
 

范例: