Folders 属性

       

此主题中的一些内容不适用于某些语言。

返回 WebFolders 集合中的项目。只读。

注释

Folders 属性返回指定站点的 WebFolders 集合。若要访问该集合,请声明一个 WebFolders 类型的变量,如下述语句所示:Dim myFolders As WebFolders,然后将变量设置为 Web.RootFolder.Folders

示例

本示例获取文件夹的两个属性,并将这些数据连成一个字符串,数据之间用管道分隔符(“|”)隔开。

注意  本示例所示的 PropertyKeys 应用于用“单页站点向导”创建的站点。其他模板可能使用其他 PropertyKeys

Private Sub GetFolderProperties()
  Dim myFolders As WebFolders
  Dim myFolder As WebFolder
  Dim myHasSubDirs As String
  Dim myIsScriptable As String
  Dim myProperties As Properties

  Set myFolders = ActiveWeb.RootFolder.Folders

  For Each myFolder In myFolders
        Set myProperties = myFolder.Properties
       
        myHasSubDirs = myHasSubDirs & _
                myProperties("vti_ hassubdirs") & "|"
        myIsScriptable = myIsScriptable & _
                myProperties("vti_ isscriptable") & "|"
  Next
End Sub