BaseUnit 属性

       

返回或设置指定分类轴的基本单位。XlTimeUnit 类型,可读写。

expression BaseUnit

expression   必需。该表达式返回“应用于”列表中的对象之一。

说明

如果指定坐标轴的 CategoryType 属性设置为 xlCategoryScale,则设置该属性将没有可见的效果。不过,所设置的值将保留,并且当 CategoryType 的属性值变为 xlTimeScale 时再起作用。

不能对数值轴设置本属性。

示例

本示例使图表中的分类轴使用时间刻度,并以月为基本单位。

With myChart
    With .Axes(xlCategory)
        .CategoryType = xlTimeScale
        .BaseUnit = xlMonths
    End With
End With