MinorUnitScale 属性

       

CategoryType 属性设置为 xlTimeScale 时,返回或设置分类轴次要刻度单位的刻度值。XlTimeUnit 类型,可读写。

expression MinorUnitScale

expression   必需。该表达式返回“应用于”列表中的对象之一。

示例

本示例使分类轴使用时间刻度,并设置主要刻度单位和次要刻度单位。

With myChart.Axes(xlCategory)
    .CategoryType = xlTimeScale
    .MajorUnit = 5
    .MajorUnitScale = xlDays
    .MinorUnit = 1
    .MinorUnitScale = xlDays
End With