BlackWhiteMode 属性

       

返回或设置一个值,该值指示以黑白模式查看演示文稿时指定形状出现的形式。可读写。MsoBlackWhiteMode 类型。

expression.BlackWhiteMode

expression  必选。该表达式返回“应用于”列表中的对象之一。

示例

本示例设置 myDocument 的第一个形状以黑白模式出现。以黑白模式查看演示文稿时,第一个形状将显示黑色,而不管其在彩色模式下是何种颜色。

Set myDocument = ActivePresentation.Slides(1)
myDocument.Shapes(1).BlackWhiteMode = msoBlackWhiteBlack