Item 属性

       

返回或设置由 Index 参数指定的调整值。对于线性调整,0.0 调整值通常对应于形状的左边缘或上边缘,1.0 调整值通常对应于形状的右边缘或下边缘。但对某些形状,调整值可以超过形状边界。对于径向调整,1.0 调整值对应于形状宽度。对于角度调整,调整值用度数指定。Item 属性仅应用于含有调整的形状。可读写。Single 类型。

expression.Item(Index)

expression  必选。该表达式返回一个 Adjustments 对象。

Index  必选。Long 类型。调整的索引号。

说明

自选图形、连接符和艺术字对象最多可有八个调整。

示例

本示例将两个十字形添加到 myDocument,然后在每个十字形上设置第一个调整(此类型自选图形的唯一调整)的值。

Set myDocument = ActivePresentation.Slides(1)
With myDocument.Shapes
    .AddShape(msoShapeCross, 10, 10, 100, 100) _
        .Adjustments.Item(1) = 0.4
    .AddShape(msoShapeCross, 150, 10, 100, 100) _
        .Adjustments.Item(1) = 0.2
End With

本示例虽然没有明确地使用 Item 属性,但与上例的结果相同。

Set myDocument = ActivePresentation.Slides(1)
With myDocument.Shapes
    .AddShape(msoShapeCross, 10, 10, 100, 100) _
        .Adjustments(1) = 0.4
    .AddShape(msoShapeCross, 150, 10, 100, 100) _
        .Adjustments(1) = 0.2
End With