OffsetX 属性

       

以磅为单位返回或设置指定形状的阴影的水平偏移量。正偏移值将阴影向右偏移,负偏移值将阴影向左偏移。可读写。Single 类型。

说明

使用 IncrementOffsetX 方法或 IncrementOffsetY 方法可将阴影从当前位置水平或垂直轻微移动而无须指定其绝对位置。

示例

本示例在 myDocument 中为第三个形状的阴影设置水平和垂直偏移。阴影向形状的右边偏移 5 磅向其上边偏移 3 磅。如果形状原来无阴影,下面的程序为其添加。

Set myDocument = ActivePresentation.Slides(1)
With myDocument.Shapes(3).Shadow
    .Visible = True
    .OffsetX = 5
    .OffsetY = -3
End With