OffsetY 属性

       

以磅为单位返回或设置指定形状阴影的垂直偏移。正偏移值将阴影向下偏移,负偏移值将阴影向上偏移。可读写。Single 类型。

说明

使用 IncrementOffsetX 方法或 IncrementOffsetY 方法可将阴影从当前位置水平或垂直轻微移动而无须指定其绝对位置。

示例

本示例在 myDocument 中为第三个形状的阴影设置水平和垂直偏移。阴影向形状的右边偏移 5 磅其上边偏移 3 磅。如果形状原来无阴影,下面的程序可以为其添加。

Set myDocument = ActivePresentation.Slides(1)
With myDocument.Shapes(3).Shadow
    .Visible = True
    .OffsetX = 5
    .OffsetY = -3
End With